waarom mappen?

In een poging met veranderende omstandigheden in de (nabije) toekomst om te gaan, kiezen veel bedrijven voor specialisatie en fragmentatie. Een nadelig effect is dat er alleen nog wordt gekeken naar deelresultaten. Onderlinge samenhang wordt daarbij over het hoofd gezien. De uitdaging is om specialisatie en fragmentatie te beteugelen. Met de Copernicos Aanpak zetten we in op het zoeken naar verbinding, verbinding tussen doelen, belangen en condities. In de Mapping fase zetten we de eerste, uitgebreide, stap naar inventarisatie van factoren. We brengen de kennis van stakeholders in kaart en zien vervolgens de eerste verbindingen ontstaan. Zo komen we uiteindelijk tot beter inzicht en tot betere besluiten.

verbinden

Met de Mapping fase zetten we de eerste, verbindende stap naar inventarisatie van factoren. We maken daarbij gebruik van het Canvas. Hierop verzamelen we alle relevante factoren van de opgave, zoals stakeholders, belangen, doelen en condities. In meerdere sessies met alle betrokkenen bepalen we in deze fase de doelen en de systeemgrenzen: wat nemen we wel en niet mee in het onderzoeken van de opgave.

Het uitgebreide in kaart brengen van relevante factoren van een opgave (het mappen) is een belangrijke stap in de Copernicos Aanpak. We onderzoeken daarmee wat van belang is voor de opgave – óók de factoren die misschien nog niet in zicht waren, maar die wel van grote invloed kunnen zijn op het systeem. Vooral factoren die onzeker zijn, of die veranderen in de tijd, worden vaak niet meegewogen in besluiten. Maar met beslissingen over bijvoorbeeld de verduurzaming van assets, leggen we ons voor lange tijd vast.

ONZE AANPAK

verbind, begrijp, verbeter

De Copernicos aanpak is een integrale aanpak. Samen met onze opdrachtgevers kijken we naar verschillende belangen en doelen en zoeken we naar onderlinge samenhang. We verbinden (schijnbaar tegenstrijdige) ambities, brengen uitdagingen en kennis in kaart, en begrijpen beter de samenhang. Complexiteit wordt zichtbaar gemaakt, evenals achterliggende factoren die verbetering van prestaties beïnvloeden. Met behulp van scenario’s schetsen we een gezamenlijk beeld van hoe de toekomst er uit kan zien, én wat er in welke projectfase moet gebeuren om daar te komen. Voor iedereen wordt zo duidelijk wat er moet gebeuren en waarom. Zo bereid je je voor op toekomstige ontwikkelingen en neem je afgewogen beslissingen.
Verbind op je doelen, begrijp de samenhang en kom tot betere besluiten.

wat we doen

onze oplossingen

asset dynamics

Oplossingen voor asset management

Met Asset Dynamics biedt Copernicos een integrale oplossing voor asset management: het management van fysieke kapitaalgoederen, zoals schepen of wegen in hun dynamische omgeving. Veranderende omstandigheden kunnen grote impact hebben op het gehele systeem van assets en context. Om hier beter grip op te krijgen maakt Copernicos gebruik van Asset Dynamics: een modelleer- en simulatieomgeving voor het uitvoeren van scenario-analyses. Asset Dynamics geeft op basis van voorgenomen maatregelen inzicht in toekomstige (functionele, milieu- of financiële) prestaties.

storm

Oplossingen voor innovatie management

Met STORM biedt Copernicos een integrale methode voor innovatie management: het management van innovaties bij maatschappelijke opgaves in een wisselend speelveld van stakeholders en opdrachtgevers. Met de STORM methode brengen we een (maatschappelijke) opgave systematisch in kaart zodat helder wordt welke innovaties en maatregelen tot betere prestaties in de toekomst leiden. Veel van de opgaven waar we nu voor staan – zoals klimaatadaptatie, mobiliteit of een duurzame leefomgeving – zijn complex: er zijn veel partijen betrokken en er zijn veel innovatieve ideeën voor verbetering.

COPERNICOS

projecten waar we trots op zijn

zie alle projecten

Ministerie van Defensie

Defensiematerieel is technisch complex, er worden hoge eisen gesteld aan het prestatievermogen en zowel de investerings- als exploitatiekosten van dit materieel zijn hoog. Defensie operaties vinden altijd plaats in een sterk dynamische omgeving.

Rijkswaterstaat

Vanwege een sterke afname van waterkwaliteit in de Grevelingen is de noodzaak ontstaan voor een waterdoorlatende waterkering: het ombouwen van de huidge gesloten Brouwersdam.

KENNIS

onze laatste inzichten

De Transitie Expeditie

We zijn onderweg naar een onzekere toekomst. Een toekomst die we samen moeten ontdekken en die we duurzamer willen maken dan vandaag. Een toekomst die we individueel, maar ook als collectief vorm kunnen geven. En daar zijn keuzes voor nodig.

Lees meer

Futurologist en Copernicos

In a presentation by futurologist Richard van Hooijdonck I heard a number of things that correspond with the Copernicos vision. Van Hooijdonck outlines a development that is currently underway: the world is in a process of connecting in which parts react, interact and influence each other.

Lees meer

Data en System Dynamics

Tom Fiddaman van Ventana Systems over hoe data en System Dynamics elkaar kunnen versterken. Machine Learning lost niet alles op en juist in combinatie met System Dynamics kunnen we complexe vraagstukken aan:

Lees meer