Onze visie

We richten ons op fysieke assets omdat deze een zeer belangrijke ‘resource’ zijn voor onze maatschappij. Dankzij fysieke assets kunnen we wonen, werken, reizen, recreëren, etc. Als we maatschappelijk wat willen veranderen of verbeteren dan spelen veranderingen en verbeteringen in assets daarbij een cruciale rol. 

Bij de huidige besluitvorming in de samenleving is het behalen van korte termijn resultaten dominant. We laten ons veelal leiden door in het verleden behaalde resultaten en projecteren deze naar de toekomst. Ingewikkelde vraagstukken behandelen we vaak door ze in behapbare delen op te knippen, maar verliezen daarbij de samenhang uit het oog. Deze manier van denken en besluiten geeft nu al veel en in de toekomst nog meer problemen. Copernicos helpt om toekomstgericht te besluiten, gebaseerd op systeemdenken en systeem-dynamisch modelleren. 

Dat is precies waarom we bij Copernicos in scenario’s denken. We nemen zowel assets zelf als hun veranderende omstandigheden mee, kijken naar het grote plaatje en verbinden  perspectieven en belangen om tot goede besluiten te komen. We geloven namelijk dat deze tijd een nieuwe, dynamische manier van besluitvorming nodig heeft. Daarmee kan je vragen en ontwikkelingen in de toekomst aan. Die visie zie je terug in onze aanpak, waarbij we feiten en een (duurzame) toekomstvisie samenbrengen. Op die manier zijn prestaties, kosten en risico’s zo goed mogelijk blijvend met elkaar in evenwicht. 

Onze kernwaarden

  • Dynamisch. De wereld verandert continu en dat beïnvloedt je assets. Je wilt weten wat het effect van veranderingen is op de prestaties en kosten van je assets. Denk bijvoorbeeld aan variaties in energieprijzen, in technologische ontwikkelingen of variaties in verwachtingen van de zeespiegelstijging. Onze systeemdynamische modellen nemen veranderende omstandigheden mee in toekomstverkenningen voor assets.
  • Samenhangend. We verbinden alle verschillende perspectieven, aspecten, disciplines, belangen en doelen door de betrokkenen van een vraagstuk samen te brengen. Bijvoorbeeld gemeentes, provincies, bewoners en bouwbedrijven. Of ontwerpers, gebruikers en onderhouders. Want alleen als je het grote plaatje goed in beeld hebt, kom je tot de juiste toekomstbestendige besluiten. 
  • Feitelijk. Alle relevante data, informatie en kennis brengen we in kaart, zodat duidelijk is wat de bekende feiten over een vraagstuk zijn. Denk aan inzichten over de CO2-uitstoot van allerlei soorten materieel. Die verwerken we in onze modellen. Daardoor kunnen we de haalbaarheid van besluiten in concrete cijfers uitdrukken.
  • Visionair. Die feiten combineren we met een visie, bijvoorbeeld over effectief inzetten en duurzaamheid van assets; of de energietransitie. Dat maakt je besluiten toekomstbestendig, omdat je rekening houdt met wat er in het verschiet ligt. 
  • Pragmatisch. We zorgen dat alle scenario-analyses praktisch zijn ingestoken en daarmee goed uitvoerbaar zijn. Niemand heeft tenslotte iets aan abstracte woorden zonder concreet plan. Daarom rollen er uit onze modellen altijd praktische maatregelen met bijbehorende onderbouwing. Onze modellen zijn een representatie van de praktijk en daardoor goed praktisch bruikbaar en communiceerbaar. 

onze specialisten

wie zijn wij?

Ons team van hbo- en academisch geschoolde  business consultants is gespecialiseerd in  assetmanagement, modelleren, informatiekunde en transitiemanagement. Met elk een eigen vakgebied weten we alles van life cycle management van fysieke assets. Samen met jou maken we een succes van elk project. 

Maak kennis met ons team

Zo doen we dat

asset dynamics

Oplossingen voor assetmanagement

Dankzij Asset Dynamics zijn je besluiten toekomstbestendig. Effecten van mogelijke maatregelen zoals investeringen, andere onderhoudsstrategieen of ander gebruik kun je met Asset Dynamics verkennen en onderzoeken. Dit geeft je helder inzicht in de functionele, milieu- en financiële prestaties van je assets in de toekomst. Ook kan je de prestaties analyseren onder veranderende omstandigheden, denk bijvoorbeeld aan de invloed van (energie-)prijsstijgingen. Asset Dynamics is een modelleer- en simulatieomgeving om scenario-analyses uit te voeren.

storm

Oplossingen voor innovatiemanagement

STORM is onze methode om een (maatschappelijke) opgave systematisch in kaart te brengen. Denk bijvoorbeeld aan de energietransitie of een duurzame leefomgeving. Zo wordt helder welke innovaties en maatregelen het meeste bijdragen.  

STORM brengt alle betrokken partijen bij elkaar die gezamenlijk een portfolio van innovaties samenstellen en de randvoorwaarden creeren waarmee ze samen de vastgestelde doelen behalen. 

Met STORM kom je tot een gedragen en systematische aanpak van een opgave. 

 

ONZE AANPAK

verbind, begrijp, verbeter

Met scenario’s zorgen we voor een gezamenlijk beeld van hoe de toekomst eruit kan zien. Daarnaast brengen we in kaart wat er in welke fase moet gebeuren om daar te komen. Zo heb je een duidelijk plan, bereid je je voor op toekomstige ontwikkelingen en neem je afgewogen besluiten.   

We leggen met besluiten over assets ons voor een langere periode vast, terwijl de omgeving snel verandert. Bij deze besluiten moeten we rekening houden met belangen van verschillende stakeholders. Om de juiste keuzes te maken is het van belang de verschillende perspectieven te verbinden en samen te begrijpen hoe de besluiten doorwerken op wat we belangrijk vinden. Daarmee kunnen we samen komen tot verbetering in toekomstige prestaties, kosten en risico’s. 

Verbind op doelen, begrijp de samenhang, maak toekomstbestendige besluiten. 

Lees hieronder meer over elke stap in het proces.