betere besluitvorming

Copernicos is actief in sectoren waar assets (vaak complex technische systemen) opereren in een dynamische context. Deze assets hebben een lange levensduur met hoge investeringen en exploitatiekosten. Rondom deze assets functioneren ketens van samenwerkende organisaties. Beslissingen met een lange doorwerking vragen daarom om goede voorbereiding vanuit een breed inzicht. Onze oplossingen voor asset- en innovatiemanagement ondersteunen de besluitvorming in deze sectoren. We doen dat door middel van (gezamenlijke) modellering en scenario-analyses.

vloot 

Eigenaren en beheerders van een ‘vloot van assets’ zoals vliegtuigen, schepen, treinen en voertuigen hebben de verantwoording voor het management van deze systemen gedurende hun levensduur. Dit soort assets zijn vaak groot in aantal en zijn mobiel en (soms geografisch) verspreid over meerdere organisatorische eenheden. Copernicos helpt vlooteigenaren en vlootbeheerders sneller en doelgerichter te innoveren en antwoord te geven op hun tactische en strategische vraagstukken.

infrastructuur

Infrastructuur zoals ons wegennet is een netwerk van verbonden assets, met objecten zoals wegen, bruggen en tunnels. Deze netwerken zijn in beheer bij organisaties als het rijk (Rijkswaterstaat en Prorail), provincies en gemeenten. Deze verschillende netwerken moeten op elkaar aansluiten. Met behulp van scenario-analyses kunnen we toekomstige prestaties van zowel individuele objecten als van gehele netwerken goed in kaart brengen. Ook de impact van innovaties op individuele objecten of gehele netwerken zijn met onze aanpak goed inzichtelijke te maken. Vanuit dit brede perspectief kunnen er vervolgens betere besluiten voor de lange termijn worden genomen. 

water

Een watersysteem is vergelijkbaar met infrastructuur maar kent andere type objecten zoals gemalen, sluizen of stuwen. Of dijken, waterkeringen en waterwegen zoals kanalen en rivieren. Een watersysteem heeft meerdere functies waarbij waterkwaliteit een belangrijke rol speelt. Ook dit kent zijn eigen, specifieke assets zoals waterzuiveringen. Copernicos  modelleeert watersystemen en voert scenario-analyses uit om mogelijk toekomstige impact van maatregelen of innovaties zichtbaar te maken.

wat we doen

onze oplossingen

asset dynamics

Oplossingen voor asset management

Met Asset Dynamics biedt Copernicos een integrale oplossing voor asset management: het management van fysieke kapitaalgoederen, zoals schepen of wegen in hun dynamische omgeving. Veranderende omstandigheden kunnen grote impact hebben op het gehele systeem van assets en context. Om hier beter grip op te krijgen maakt Copernicos gebruik van Asset Dynamics: een modelleer- en simulatieomgeving voor het uitvoeren van scenario-analyses. Asset Dynamics geeft op basis van voorgenomen maatregelen inzicht in toekomstige (functionele, milieu- of financiële) prestaties.

storm

Oplossingen voor innovatie management

Met STORM biedt Copernicos een integrale methode voor innovatie management: het management van innovaties bij maatschappelijke opgaves in een wisselend speelveld van stakeholders en opdrachtgevers. Met de STORM methode brengen we een (maatschappelijke) opgave systematisch in kaart zodat helder wordt welke innovaties en maatregelen tot betere prestaties in de toekomst leiden. Veel van de opgaven waar we nu voor staan – zoals klimaatadaptatie, mobiliteit of een duurzame leefomgeving – zijn complex: er zijn veel partijen betrokken en er zijn veel innovatieve ideeën voor verbetering.

ONZE AANPAK

verbind, begrijp, verbeter

De Copernicos aanpak is een integrale aanpak. Samen met onze opdrachtgevers kijken we naar verschillende belangen en doelen en zoeken we naar onderlinge samenhang. We verbinden (schijnbaar tegenstrijdige) ambities, brengen uitdagingen en kennis in kaart, en begrijpen beter de samenhang. Complexiteit wordt  zichtbaar gemaakt, evenals achterliggende factoren die verbetering van prestaties beïnvloeden. Met behulp van scenario’s schetsen we een gezamenlijk beeld van hoe de toekomst er uit kan zien, én wat er in welke projectfase moet gebeuren om daar te komen. Voor iedereen wordt zo duidelijk wat er moet gebeuren en waarom. Zo bereid je je voor op toekomstige ontwikkelingen en neem je afgewogen beslissingen. Verbind op je doelen, begrijp de samenhang en kom tot betere besluiten.

KENNIS

onze laatste inzichten

De Transitie Expeditie

We zijn onderweg naar een onzekere toekomst. Een toekomst die we samen moeten ontdekken en die we duurzamer willen maken dan vandaag. Een toekomst die we individueel, maar ook als collectief vorm kunnen geven. En daar zijn keuzes voor nodig.

Lees meer

Futurologist en Copernicos

In a presentation by futurologist Richard van Hooijdonck I heard a number of things that correspond with the Copernicos vision. Van Hooijdonck outlines a development that is currently underway: the world is in a process of connecting in which parts react, interact and influence each other.

Lees meer

Data en System Dynamics

Tom Fiddaman van Ventana Systems over hoe data en System Dynamics elkaar kunnen versterken. Machine Learning lost niet alles op en juist in combinatie met System Dynamics kunnen we complexe vraagstukken aan:

Lees meer