betere besluitvorming

Copernicos is actief in sectoren waar assets (vaak complex technische systemen) opereren in een dynamische context. Deze assets hebben een lange levensduur met hoge investeringen en exploitatiekosten. Rondom deze assets functioneren ketens van samenwerkende organisaties. Beslissingen met een lange doorwerking vragen daarom om goede voorbereiding vanuit een breed inzicht. Onze oplossingen voor asset- en innovatiemanagement ondersteunen de besluitvorming in deze sectoren. We doen dat door middel van (gezamenlijke) modellering en scenario-analyses.

vloot 

Eigenaren en beheerders van een ‘vloot van assets’ zoals vliegtuigen, schepen, treinen en voertuigen hebben de verantwoording voor het management van deze systemen gedurende hun levensduur. Dit soort assets zijn vaak groot in aantal en zijn mobiel en (soms geografisch) verspreid over meerdere organisatorische eenheden. Copernicos helpt vlooteigenaren en vlootbeheerders sneller en doelgerichter te innoveren en antwoord te geven op hun tactische en strategische vraagstukken.

infrastructuur

Infrastructuur zoals ons wegennet is een netwerk van verbonden assets, met objecten zoals wegen, bruggen en tunnels. Deze netwerken zijn in beheer bij organisaties als het rijk (Rijkswaterstaat en Prorail), provincies en gemeenten. Deze verschillende netwerken moeten op elkaar aansluiten. Met behulp van scenario-analyses kunnen we toekomstige prestaties van zowel individuele objecten als van gehele netwerken goed in kaart brengen. Ook de impact van innovaties op individuele objecten of gehele netwerken zijn met onze aanpak goed inzichtelijke te maken. Vanuit dit brede perspectief kunnen er vervolgens betere besluiten voor de lange termijn worden genomen. 

water

Een watersysteem is vergelijkbaar met infrastructuur maar kent andere type objecten zoals gemalen, sluizen of stuwen. Of dijken, waterkeringen en waterwegen zoals kanalen en rivieren. Een watersysteem heeft meerdere functies waarbij waterkwaliteit een belangrijke rol speelt. Ook dit kent zijn eigen, specifieke assets zoals waterzuiveringen. Copernicos  modelleeert watersystemen en voert scenario-analyses uit om mogelijk toekomstige impact van maatregelen of innovaties zichtbaar te maken.

wat we doen

onze oplossingen

asset dynamics

Oplossingen voor assetmanagement

Dankzij Asset Dynamics zijn je besluiten toekomstbestendig. Effecten van mogelijke maatregelen zoals investeringen, andere onderhoudsstrategieen of ander gebruik kun je met Asset Dynamics verkennen en onderzoeken. Dit geeft je helder inzicht in de functionele, milieu- en financiële prestaties van je assets in de toekomst. Ook kan je de prestaties analyseren onder veranderende omstandigheden, denk bijvoorbeeld aan de invloed van (energie-)prijsstijgingen. Asset Dynamics is een modelleer- en simulatieomgeving om scenario-analyses uit te voeren.

storm

Oplossingen voor innovatiemanagement

STORM is onze methode om een (maatschappelijke) opgave systematisch in kaart te brengen. Denk bijvoorbeeld aan de energietransitie of een duurzame leefomgeving. Zo wordt helder welke innovaties en maatregelen het meeste bijdragen.  

STORM brengt alle betrokken partijen bij elkaar die gezamenlijk een portfolio van innovaties samenstellen en de randvoorwaarden creeren waarmee ze samen de vastgestelde doelen behalen. 

Met STORM kom je tot een gedragen en systematische aanpak van een opgave. 

 

ONZE AANPAK

verbind, begrijp, verbeter

De Copernicos aanpak is een integrale aanpak. Samen met onze opdrachtgevers kijken we naar verschillende belangen en doelen en zoeken we naar onderlinge samenhang. We verbinden (schijnbaar tegenstrijdige) ambities, brengen uitdagingen en kennis in kaart, en begrijpen beter de samenhang. Complexiteit wordt  zichtbaar gemaakt, evenals achterliggende factoren die verbetering van prestaties beïnvloeden. Met behulp van scenario’s schetsen we een gezamenlijk beeld van hoe de toekomst er uit kan zien, én wat er in welke projectfase moet gebeuren om daar te komen. Voor iedereen wordt zo duidelijk wat er moet gebeuren en waarom. Zo bereid je je voor op toekomstige ontwikkelingen en neem je afgewogen beslissingen. Verbind op je doelen, begrijp de samenhang en kom tot betere besluiten.

KENNIS

onze laatste inzichten

Verkorten onderhoudsperiode

Je wilt de onderhoudstijd van je assets verkorten, maar ze hebben nu eenmaal onderhoud nodig om te blijven functioneren. Tijdens dat onderhoud zijn ze buiten gebruik en dat kost geld. Daarom spoor je onderhoudsafdelingen en -bedrijven aan om sneller en harder te werken, zodat je je assets weer sneller in bedrijf kan nemen. Maar dit is geen effectieve oplossing. Waarom niet? Dat lees je hieronder.

Lees meer

Toekomstbestendig budget

Scenario-denken zorgt voor inzicht in de impact van je budget. Je kostenraming wordt dynamischer en je speelt in op een steeds veranderende toekomst. De 5 voordelen lees je hier.

Lees meer

Effectieve aanpak van de energietransitie

Bij de energietransitie in een gemeente of provincie komt heel wat kijken: van enorm veel betrokkenen tot maatregelen op de meest uiteenlopende gebieden. Hoe zorg je dat je een compleet beeld hebt en alle neuzen dezelfde kant op staan, zodat je uiteindelijk tot een effectieve aanpak komt waar iedereen achter staat? Dat lees je in dit artikel.

Lees meer

De Transitie Expeditie

We zijn onderweg naar een onzekere toekomst. Een toekomst die we samen moeten ontdekken en die we duurzamer willen maken dan vandaag. Een toekomst die we individueel, maar ook als collectief vorm kunnen geven. En daar zijn keuzes voor nodig.

Lees meer