waarom monitoren?

Bij Monitoren richten we ons op het bewaken van de voortgang. Worden de verbeteringen ook echt doorgevoerd en zo ja, wat betekent dat dan voor het gehele systeem van bijvoorbeeld onderhoud? Bij deze fase is het belangrijk om te blijven kijken naar mogelijke veranderingen in bijvoorbeeld de context of in inzichten van stakeholders. Bij het verbeteren komen misschien wel nieuwe data of technologische innovaties naar boven. Om te begrijpen hoe deze wijzigingen inwerken op de verbeteringen, is het soms nodig om nieuwe scenario-analyses te maken. We komen dan weer terug bij het model en passen dit waar nodig aan. Deze herijkings-slagen zijn nodig om vinger aan de pols te houden: zo krijgen we meer inzicht in het effect van verbeteringen op de doelstellingen. Het onderliggende model uit de Modelleerfase fungeert hierbij als een gezamenlijke grond. Het fungeert als kennisbasis en als communicatiemiddel waarop elke keer teruggegrepen kan worden.

verbeteren

De fase monitoren lijkt de laatste stap te zijn binnen de Copernicos Aanpak. Maar het proces van leren houdt hier niet op. De eerder gemaakte stappen van verbinden, begrijpen en verbeteren komen in deze  fases allemaal weer terug. Bij het verbeteren zoeken we verbinding (tussen de uitvoerenden) en bij het monitoren begrijpen we steeds beter hoe de opgave precies in elkaar zit (door haar aan te vullen met vernieuwde inzichten). Zo ontstaan er feedbacklussen in onze Aanpak zelf. We grijpen bij de uitvoering of het verbeteren soms weer terug naar het model of naar de scenario-analyse. En van daar soms weer terug naar de mappingfase. Zo stellen we telkens de aanpak en de uitvoering bij door te blijven kijken naar veranderingen in het systeem.

ONZE AANPAK

verbind, begrijp, verbeter

De Copernicos aanpak is een integrale aanpak. Samen met onze opdrachtgevers kijken we naar verschillende belangen en doelen en zoeken we naar onderlinge samenhang. We verbinden (schijnbaar tegenstrijdige) ambities, brengen uitdagingen en kennis in kaart, en begrijpen beter de samenhang. Complexiteit wordt  zichtbaar gemaakt, evenals achterliggende factoren die verbetering van prestaties beïnvloeden. Met behulp van scenario’s schetsen we een gezamenlijk beeld van hoe de toekomst er uit kan zien, én wat er in welke projectfase moet gebeuren om daar te komen. Voor iedereen wordt zo duidelijk wat er moet gebeuren en waarom. Zo bereid je je voor op toekomstige ontwikkelingen en neem je afgewogen beslissingen.
Verbind op je doelen, begrijp de samenhang en kom tot betere besluiten.

wat we doen

onze oplossingen

asset dynamics

Oplossingen voor asset management

Met Asset Dynamics biedt Copernicos een integrale oplossing voor asset management: het management van fysieke kapitaalgoederen, zoals schepen of wegen in hun dynamische omgeving. Veranderende omstandigheden kunnen grote impact hebben op het gehele systeem van assets en context. Om hier beter grip op te krijgen maakt Copernicos gebruik van Asset Dynamics: een modelleer- en simulatieomgeving voor het uitvoeren van scenario-analyses. Asset Dynamics geeft op basis van voorgenomen maatregelen inzicht in toekomstige (functionele, milieu- of financiële) prestaties.

storm

Oplossingen voor innovatie management

Met STORM biedt Copernicos een integrale methode voor innovatie management: het management van innovaties bij maatschappelijke opgaves in een wisselend speelveld van stakeholders en opdrachtgevers. Met de STORM methode brengen we een (maatschappelijke) opgave systematisch in kaart zodat helder wordt welke innovaties en maatregelen tot betere prestaties in de toekomst leiden. Veel van de opgaven waar we nu voor staan – zoals klimaatadaptatie, mobiliteit of een duurzame leefomgeving – zijn complex: er zijn veel partijen betrokken en er zijn veel innovatieve ideeën voor verbetering.

COPERNICOS

projecten waar we trots op zijn

zie alle projecten

Ministerie van Defensie

Defensiematerieel is technisch complex, er worden hoge eisen gesteld aan het prestatievermogen en zowel de investerings- als exploitatiekosten van dit materieel zijn hoog. Defensie operaties vinden altijd plaats in een sterk dynamische omgeving.

Rijkswaterstaat

Vanwege een sterke afname van waterkwaliteit in de Grevelingen is de noodzaak ontstaan voor een waterdoorlatende waterkering: het ombouwen van de huidge gesloten Brouwersdam.

KENNIS

onze laatste inzichten

De Transitie Expeditie

We zijn onderweg naar een onzekere toekomst. Een toekomst die we samen moeten ontdekken en die we duurzamer willen maken dan vandaag. Een toekomst die we individueel, maar ook als collectief vorm kunnen geven. En daar zijn keuzes voor nodig.

Lees meer

Futurologist en Copernicos

In a presentation by futurologist Richard van Hooijdonck I heard a number of things that correspond with the Copernicos vision. Van Hooijdonck outlines a development that is currently underway: the world is in a process of connecting in which parts react, interact and influence each other.

Lees meer

Data en System Dynamics

Tom Fiddaman van Ventana Systems over hoe data en System Dynamics elkaar kunnen versterken. Machine Learning lost niet alles op en juist in combinatie met System Dynamics kunnen we complexe vraagstukken aan:

Lees meer