Asset Dynamics voor defensie materieel

Defensiematerieel is technisch complex, er worden hoge eisen gesteld aan het prestatievermogen en zowel de investerings- als exploitatiekosten van dit materieel zijn hoog. Daarnaast opereert defensie en dus ook dit materieel in een dynamische omgeving van veranderende factoren zoals bijv. in de mondiale politiek, in de technologie, in het dreigingsniveau, en in de variëteit aan gebieden waarin dit materieel (soms onvoorzien) ingezet moet worden.

Met Asset Dynamics kan inzicht worden verkregen in asset management vraagstukken die relevant zijn voor de Defensie context, en die zich voor kunnen doen in de ontwerp/bouwfase als ook in de exploitatiefase van het materieel. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Effecten van verlenging levensduur materieel;
  • Effecten van verlengen periode tussen groot onderhoud;
  • Effecten op korte en langere termijn van onverwachte missies;
  • Effecten van veranderingen in het onderhoudsplan;
  • Effecten van veranderingen in het gebruiksplan/operationele profiel.

Met Asset Dynamics worden voor dit soort vraagstukken alternatieve scenario’s gesimuleerd en de resultaten geanalyseerd op hun effecten op de belangrijkste prestatie-indicatoren in onderlinge samenhang zoals conditie/systeemwaarde, inzet/prestatie, onderhoudswerklast en kosten. Tevens worden ook effecten van eventuele mitigerende maatregelen inzichtelijk gemaakt, zodat duidelijk wordt of en in welke mate deze effectief zijn.

Met de inzichten die vanuit deze scenario-analyses komt levert Asset Dynamics een waardevolle bijdrage aan de besluitvorming over vraagstukken op het gebied van Defensiematerieel.